งานแสดงสินค้าและการประชุมระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ชั้นนำของประเทศไทยที่เน้นการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยและการบำรุงรักษาในภาคอุตสาหกรรม

SISTAM เป็นกิจกรรมระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ที่สำคัญของประเทศไทย มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยอัจฉริยะในภาคอุตสาหกรรมและโซลูชั่นการบำรุงรักษาขั้นสูง การจัดงานได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรชั้นนำในภาคอุตสาหกรรม โดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดงานนิทรรศการ ได้แก่ เอ็กซโปซิส (ExpoSis) เป็นผู้จัดงานหลัก ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และสถาบันวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ไทย (TIChE) รวมทั้งพันธมิตรด้านวิชาการ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ทำไมต้อง SISTAM 2024?

Welcome Messages

 • “การให้ความสําคัญด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ หรือการหยุดชะงักของการทํางาน รวมถึงลดค่าใช้จ่ายของบริษัท แต่ยังเป็นการรับประกันถึงสุขภาวะที่ดี( Well-Being) ของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรตลอดจนชุมชนใกล้เคียง แนวทางเชิงรุกนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็จทางธุรกิจในระยะยาว

  กรมโรงงานอุตสาหกรรม มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เติบโต อยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืนและปลอดภัยด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว เรามีความยินดีที่ได้สนับสนุน SISTAM อีกครั้ง งาน SISTAM จะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมไทยในการบุกเบิกแนวทางปฏิบัติที่ดี ผนวกกับการนําเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความทันสมัยและปลอดภัยยิ่งขึ้น"
  คุณจุลพงษ์ ทวีศรี
  อธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • “ในยุคแห่งเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัว ความปลอดภัยอัจฉริยะในภาคอุตสาหกรรมมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง SISTAM ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญนี้ด้วยการนำเสนอโซลูชันด้านความปลอดภัยชั้นนำที่สอดคล้องกับการพึ่งพาระบบอัจฉริยะที่เพิ่มมากขึ้นของพวกเรา นวัตกรรมเหล่านี้ก้าวไปไกลเกินกว่าระดับมาตรฐาน แสดงถึงความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ในขณะที่ประเทศไทยนำการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 มาใช้ งานประชุมและนิทรรศการอย่าง SISTAM จึงมีบทบาทสำคัญในการจัดแสดงเส้นทางสู่อนาคตที่มีความปลอดภัยและมีการบูรณาการทางเทคโนโลยีที่มากยิ่งขึ้นในแนวปฏิบัติด้านอุตสาหกรรมของประเทศ เรามีความภาคภูมิใจที่ได้ให้การสนับสนุน SISTAM อีกครั้ง”
  ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
  นายกสมาคมวิศวกรรมความปลอดภัย
 • “ด้วยภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ในการส่งเสริมรอบด้านเกี่ยวกับดิจิทัล depa มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ SISTAM 2024 ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของ depa ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของประเทศไทยในการนำดิจิทัลโซลูชั่นที่ล้ำสมัยมาใช้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมในอนาคตที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น depa เชื่อมั่นว่าการผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับกระบวนการทางอุตสาหกรรมมีความสำคัญต่อการสร้างภาคอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่น และคาดว่า SISTAM 2024 จะเป็นอีกกิจกรรมสำคัญที่เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันของนวัตกรรมดิจิทัลและความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย ซึ่งจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมต่อไป”
  ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
  ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
 • “ในฐานะ “พันธมิตรด้านองค์ความรู้” สำหรับงาน SISTAM 2024 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการร่วมส่งเสริม พัฒนาการในด้านความปลอดภัยของอุตสาหกรรมอย่างชาญฉลาด โดยอาศัยดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน และนวัตกรรม พร้อมกันนี้ พวกเรายังมียทยาทในฐานะผู้นำในการเชื่อมประสานด้านเทคโนโลยีระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีการบำรุงรักษาระดับสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทุ่มเท และอุทิศตนในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการอย่างกว้างขวางครอบคลุมทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ความพยายามในการพัมนาความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมทั้งภายใน และต่างประเทศ รวมไปถึงการสนับสนุน Startup ใหม่ของประเทศถือเป็นพันธกิจสำคัญที่คณะให้ความสำคัญ พวกเราได้พยายามพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่เป็นวิศวกรที่มีศักยภาพสูง โดยอาศัยการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ และแนวทางปฏิบัติอันเป็นเลิศ ผ่านเครือข่ายที่มีการขยายตัวไปทั่วประเทศอย่างกว้างขวาง เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับองค์กรวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) บนเส้นทางสู่อุตสาหกรรม 4.0 ผมมีความเชื่อมั่นว่า SISTAM นับเป็นแพลตฟอร์มในอุดมคติที่จะช่วยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางปฏิบัติอันที่เป็นเลิศ และแนวคิดที่เป็นคำตอบใหม่เพื่อประโยชน์ของสังคมในองค์รวม การจัดงาน SISTAM2024 นี้สอดคล้องกับภารกิจของเรา และเปิดโอกาสให้พวกเราสามารถมีส่วนร่วมโดยตรงต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศไทย ในการนี้จะมีการแป่งปันประสบการณ์ในการประยุกต์เทคโนโลยีขั้นสูง รวมกับเทคโนโลยีดิจิตัล ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้มาร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยสะท้อนออกมาในรูปแบบชองการร่วมยกระดับมาตรฐานในการบำรุงรักษา และความปลอดภัยในเชิงอุตสาหกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ ดังนั้น ผมจึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า SISTAM2024 เป็นมากกว่างานประชุมและนิทรรศการ หากแต่ SISTAM2024 เป็นโอกาสที่พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยให้สูงยิ่งขึ้น และเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในครั้งนี้”
  ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • “ความปลอดภัยอัจฉริยะในภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีบำรุงรักษาขั้นสูงมีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเคมีและกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งขันในภาคส่วนที่มีเดิมพันสูงเช่นนี้ การนำเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ และเทคนิคการบำรุงรักษาขั้นสูงมาใช้ถือเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับ Predictive Maintenance การใช้ IoT หรือการเชื่อมโยงอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ และระบบการจัดการความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการหยุดชะงักของการทำงาน อุตสาหกรรมนี้ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อ GDP ของประเทศไทย ได้พัฒนาผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การทดแทนการนำเข้าไปจนถึงการเติบโตที่มุ่งเน้นการส่งออก และขณะนี้กำลังมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการแข่งขัน Asset Integration และการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

  SISTAM เป็นแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมที่สำคัญซึ่งสนับสนุนทิศทางของอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมีในอนาคตอย่างแข็งแกร่ง ความต้องการระบบการจัดการความปลอดภัยขั้นสูงและโซลูชัน Predictive Maintenance มีความสำคัญมากขึ้นกว่าที่เคย อันเนื่องมาจากการยึดมั่นต่อกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของอุตสาหกรรมเคมี เทคโนโลยีอัจฉริยะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผ่านการรวบรวมข้อมูล การรายงาน และการวิเคราะห์ที่แม่นยำ

  SISTAM ถือเป็นที่รวมตัวกันของผู้นำในอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญ และมืออาชีพ เพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก สำรวจเทคโนโลยีล่าสุด และจัดการกับความท้าทายด้านกฎระเบียบต่างๆ”
  คุณสุรเชษฐ์ ชโลธร
  นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
 • “หลังจากประสบความสำเร็จอย่างสูงในการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน SISTAM 2024 ซึ่งถือเป็นงานสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อชุมชนธุรกิจของเรา ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำในอุตสาหกรรมได้มารวมตัวกันเพื่อกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมไทยผ่านความปลอดภัย นวัตกรรม และความยั่งยืน การแสดงความมุ่งมั่นของประเทศไทยต่อความเป็นเลิศและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมความปลอดภัยที่งาน SISTAM ไม่เพียงแต่ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังเพิ่มชื่อเสียงของประเทศไทยไปทั่วโลกอีกด้วย”
  ดร.สุพจน์ ชินวีระพันธุ์, ผู้อำนวยการ
  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ญี่ปุ่น-ไทย)

ความสำเร็จของ SISTAM 2023

SISTAM2023 in Numbers

4 หัวข้อการประชุมและสัมมนา

1 งานแสดงสินค้าจากบริษัทและแบรนด์ชั้นนำต่างๆ

20 วิทยาการผู้เชี่ยวชาญและผู้นำในอุตสาหกรรม

2,898
ผู้เข้าเยี่ยมชมงาน

Attendee Breakdown

88 ของผู้เข้าร่วมเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ / มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

กว่า35 เป็นผู้บริหารระดับสูง

ท็อป 5 อุตสาหกรรม
ยานยนต์, เคมี / ปิโตรเคมี, อาหารและเครื่องดื่ม, น้ำมันและแก๊ซ, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด Post Show Report